1. Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a

 • A cég rövidített elnevezése: MedConnect Kft.
 • A cég székhelye: 2096 Üröm, Présház utca 12.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-227571
 • Adószám: 32295535-2-13
 • Képviselő: Sárospataki Kitti Ügyvezető
 • Email: hello@medconnect.hu
 • Tel.: +36 30 813 6464
 • Weboldal: https://medconnect.hu

a továbbiakban, mint – Adatkezelő vagy MedConnect

a működése, gazdasági tevékenysége során alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, továbbá, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintettek, megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. Az Adatkezelő elkötelezett, hogy a tevékenysége során teljes mértékben megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó, alábbiakban ismertetett jogszabályok előírásainak.

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

 • az Alaptörvényt;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényt;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (a továbbiakban: Info tv.);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt (a továbbiakban: Ptk.);
 • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet);

Az Adatkezelő rögzíti, hogy működése során csak és kizárólag olyan személyes adatok kerülnek birtokába, amelyeket a jogosult önkéntesen bocsát a MedConnect rendelkezésére, illetve amennyiben a jogosult az adatok rögzítéséhez, feldolgozáshoz, valamint -felhasználásához hozzájárul.

Az Érintettek, mint jogosultak a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kijelentik, hogy az abban foglalt rendelkezéseket és tájékoztatásokat megismerték és elfogadták, az adatkezelésekhez hozzájárulásukat adják.

2. A tájékoztató során használt fogalmak

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Megrendelő: jelenti a Rendszert használó természetes, jogi vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaságokat.

Ügyfél: jelenti a Megrendelő szolgáltatását igénybe vevők természetes személyeket.

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Weboldal: jelenti a www.medconnect.hu internetes honlapot.

3. Adatkezelési alapelvek

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR és az Infotv. adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni.

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására.

Az adatkezelés elvei mellett, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőknek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatniuk kell az Érintetteket az adatkezelésről.

4. A kezelt adatok köre, adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

4.1. A MedConnect szolgáltatási köréhez kapcsolódó adatkezelések

A MedConnect a weboldalon rögzített szolgáltatásainak az igénybevétele során személyes adatokat rögzít, illetve kezel, amelyeket az Érintettek hoznak a MedConnect tudomására.

A MedConncet szolgáltatásainak az igénybevétele során az Adatkezelő az alábbi adatkezeléseket végzi tehát.

Adatkezeléssel érintett adatok köreMegrendelő, képviselőjének, kapcsolattartójának a neve, telefonszáma, e-mail címe
Név; születési hely és idő; telefonszám, e-mail cím, anyja neve, TAJ szám, adóazonosító jel, végzettség, szakmai tapasztalat, nyelvtudás, referencia adatok, bérezési adatok
Adatkezelés céljaa MedConnect igénybe venni kívánt szolgáltatásának a teljesítése, kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartamaaz Érintett adat törlésre irányuló kérelméig, a MedConnect szolgáltatására irányuló szerződés teljesítésétől, megszűnésétől számított maximum 5 évig, azaz a Ptk. szerinti általános elévülési határidőig.

4.2. Hírlevél feliratkozás

Az Érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett Weboldalon, illetve egyéb online felületeken keresztül van lehetősége az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni:

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve/email címe
Adatkezelés céljaaz Érintett a hírlevél által értesülhet aktuális akciókról, ajánlatokról, valamint a MedConnect szolgáltatásaival kapcsolatban releváns tartalmakról
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartamaaz Érintett törlésre irányuló kérelméig, hírlevél feliratkozás visszavonásáig.

4.3. Cookie-k

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Segít a felhasználóbarát weboldal kialakításában, valamint az Érintett online élményének fokozása érdekében. Ha az Érintett nem egyezik bele, hogy az Adatkezelő cookie-kat használjon, amikor az Érintett a weboldalon böngészik, előfordulhat, hogy weboldal nem fog teljes körűen működni. Az Érintettek a Cookie Tájékoztató útján bővebb tájékoztatást nyerhetnek az Adatkezelő által használt Cookiek-ról.

Adatkezeléssel érintett adatok köreAz Adatkezelő minden elemzési információt az Érintettre vonatkozó név, vagy más személyes adat nélkül tárol
Adatkezelés céljaaz Érintett személyes beállításainak a tárolása
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartamaaz Érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt cookie-kat

4.4. Partnerekkel történő szerződéskötések

Amennyiben az Adatkezelő és egy partnere között szerződés jön létre, úgy a felek megjelölik a szerződésben a kapcsolattartó azon személyes adatait, amelyek elengedhetetlenek a szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges kapcsolattartáshoz.

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve/telefonszáma/beosztása/email címe
Adatkezelés célja vállalkozások közötti kapcsolattartás, a szerződésekben foglaltak teljesülése 
Adatkezelés jogalapjaaz adatkezelés a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
Adatkezelés időtartamaa szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelő általános elévülési ideig

4.5. Álláshirdetések

Az Adatkezelő anonim álláshirdetéseket nem ad fel, továbbá a kérés nélkül érkezett pályázatokat, amennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli. Amennyiben a pályázó felvételre kerül, az adatkezeléshez hozzájárulást kér a pályázótól.

A sikertelen pályázat esetén az Adatkezelő – esetleges jövőbeli megkeresés céljából - megtartja az önéletrajzot, amennyiben az Érintett ehhez a kifejezett hozzájárulását adja.

Adatkezeléssel érintett adatok köreÉrintett neve, telefonszáma, email címe, lakcíme, beszélt nyelvek, végzettsége, korábbi munkahelyek, valamint az önéletrajzban szereplő, önkéntesen megadott személyes adatok
Adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, a munkaviszony létrehozása
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartamaamennyiben azok további kezelése nem indokolt, haladéktalanul töröli

4.6. Weboldalon történő kapcsolatfelvétel, továbbá Ügyfélszolgálati adatkezelés

Az Érintettek a Weboldalon a Kapcsolatfelvétel funkció alkalmazásával tudnak közvetlenül kapcsolatba lépni az Adatkezelővel, illetve lehetőségük van az Adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársával telefonos úton kapcsolatba lépni.

Adatkezeléssel érintett adatok köreaz Érintett neve, cégneve (opcionálisan), e-mail címe, telefonszáma, és egyéb, a telefon beszélgetés alatt és az üzenetben önkéntesen megadott személyes adatok
Adatkezelés céljaaz Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, minőségbiztosítás, a Megrendelő kiszolgálása, problémakezelés
Adatkezelés jogalapjaaz Érintett önkéntes hozzájárulása
Adatkezelés időtartamaaz Adatkezelő az ilyen módon megszerzett személyes adatokat számított maximum 5 évig tárolja

5. Adatfeldolgozók

A személyes adatok egyes csoportjaihoz az alábbi adatfeldolgozók szükség szerint - a vonatkozó adatkezelési elveket szem előtt tartva - hozzáférhetnek.

AdatfeldolgozókElérhetőségekTevékenység
KNOX Kft.www.anikoirodaja.hu
6044 Kecskemét, Kavics u. 6.
anikoirodaja@gmail.com
+36-30-2917494
könyvelés, bérszámfejtés
Innovative Group Kft.www.innogroup.hu
9400 Sopron, Faller Jenő u. 1/b.
info@innogroup.hu
+36-70-9434745
marketing tevékenység, hirdetéskezelés, PR
VOOV Kftwww.voov.hu
9400 Sopron, Bem utca 3.
info@voov.hu
+36-20/339-49-22
weboldal fejlesztése

A fenti Adatfeldolgozókon túlmenően az egyes személyes adatokat az Adatkezelővel munkajogviszonyban vagy szerződéses jogviszonyban álló személyek jogosultak megismerni, azokkal műveleteket végezni. Jelen pontban nevezett személyek az adatokat bizalmasan kezelik, tekintettel arra, hogy az Adatkezelővel megkötött szerződéseik értelmében titoktartási kötelezettség terheli a MedConnect alkalmazottait, illetve a MedConncect részére szolgáltatásokat nyújtó szerződéses partnereket, mely értelmében a megismert adatokat a jogviszonyukra irányuló célokon túl nem dolgozhatják fel továbbá harmadik személy részére azokat nem továbbíthatják. Az adatkezelésben résztvevő személyek feladatait, hozzáférési jogait és kötelezettségeit a MedConnect belső szabályzatban és adatfeldolgozói megállapodásokban szabályozza. Azok betartásáért a munkavállalók munkajogi, míg a szerződéses partnerek polgári jogi felelősséggel tartoznak.

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő által kezelt adatokat főszabály szerint harmadik személyek részére nem továbbítja. Adattovábbításra kizárólag abban az esetben kerülhet sor, amennyiben ehhez az Érintett kifejezetten és előzetesen hozzájárult, vagy, ha azt jogszabály előírja, vagy jogszabály erejénél foga azt hatóság kérelmezi.

7. Adatbiztonság

Az adatok nyilvántartására szolgáló alapvető fórum az Adatkezelő informatikai rendszere.

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat a társaság informatikai adatfeldolgozójának szervezén tárolja.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítja, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatkezelő az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatja az adatfeldolgozókkal szemben is.

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

A személyes adatokhoz az adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

Az Adatkezelő különös figyelmet fordít arra, hogy a saját belső adatvédelmi protokollját minden megbízottja és munkavállalója megismerje, és az abban foglaltaknak megfelelően végezze a személyes adatok kezelését.

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Az Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

8. Az Érintett jogai az adatkezelés során

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintetteket az alábbi jogok illetik meg:

Tájékoztatáshoz való jog

Megfelelő módom, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen, postai úton, vagy telefonon is kérhető. Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés

 • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;
 • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

Az Adatkezelő továbbá törli az érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt.

A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

Az adatok helyesbítéséhez való jog:

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl.: .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

Tiltakozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálnia kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint az email fiókunkban elérhetőek lesznek az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

9. Jogorvoslati lehetőségek

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

10. Záró rendelkezések

Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés új céljáról. Az új célból történő adatkezelés csak ezt követően kezdhető meg - amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás – ha az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintett is hozzájárul.

Az Adatkezelési Tájékoztató visszavonásig érvényes, személyi hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységére, adatfeldolgozóikra, a foglalkoztatottakra, a tisztségviselőkre és a velük megbízási jogviszonyban állókra.

Az Adatkezelési Tájékoztatót évente, illetve a közösségi vagy hazai jogszabályváltozás esetén felül kell vizsgálni.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2023 év szeptember hó 01. napjától érvényes és hatályos.

Kapcsolatfelvétel